หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก (ดู : 4) 11 เม.ย. 2562
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (ดู : 4) 11 เม.ย. 2562
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 6) 11 เม.ย. 2562
ขอประชาสัมพันธ์เเละเชิญชวนข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สมัครเป็นสมาชิก ฌกส. (ดู : 17) 28 มี.ค. 2562
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 16) 28 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (ดู : 33) 20 ก.พ. 2562
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 170) 8 ต.ค. 2561
การเตรียมความพร้อม (ดู : 438) 31 ส.ค. 2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ดู : 231) 30 ส.ค. 2561
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (ดู : 262) 11 ก.ค. 2561
การขออนุญาตไปราชการ (ดู : 280) 11 ก.ค. 2561
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (ดู : 341) 19 เม.ย. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชน (ดู : 371) 3 เม.ย. 2561
หลักเกณฑ์เเละวิธีเกี่ยวกับการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 468) 1 ก.พ. 2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่นขึ้นดำรงตำเเหน่งสาธารณสุขอำเภอเเละผู้อำนวยการ รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) (ดู : 474) 1 ก.พ. 2561
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 524) 28 ธ.ค. 2560
ขอเชิญบริจาคโลหิต (ดู : 479) 15 ธ.ค. 2560
สรุปข้อสั่งการการดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุข (ดู : 491) 15 พ.ย. 2560
กฎ-ระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่เกี่ยวข้อง (ดู : 519) 6 ก.ย. 2560
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3145/60 เรื่องแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 572) 6 ก.ย. 2560
แนาวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 482) 6 ก.ย. 2560
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (ดู : 506) 9 ส.ค. 2560
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ดู : 508) 24 ก.ค. 2560
อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (ดู : 487) 30 มิ.ย. 2560
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ (ดู : 489) 27 มิ.ย. 2560
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ (ดู : 493) 27 มิ.ย. 2560
ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินตามเเผน (ดู : 486) 27 มิ.ย. 2560
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 474) 27 มิ.ย. 2560
การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (ดู : 489) 27 มิ.ย. 2560
แนวทางการยื่นแบบคำขอลาออกของข้าราชการ (ดู : 465) 27 มิ.ย. 2560
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่ม (ดู : 503) 17 พ.ค. 2560
สำรวจและรายงานบัญชีเงินฝากธนาคารของ อสม.เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ (ดู : 518) 1 พ.ค. 2560
การยื่นขอเลขสารบบอาหารทางอินเตอร์เน็ต E submission สำหรับผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าอาหาร (ดู : 509) 28 เม.ย. 2560
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรีนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-leaning) (ดู : 499) 27 เม.ย. 2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 (ดู : 507) 27 เม.ย. 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ดู : 498) 25 เม.ย. 2560
การให้กู้โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ (ดู : 501) 29 มี.ค. 2560
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 509) 16 มี.ค. 2560
การดำเนินโครงการ ผู้ว่าเดินดิน กินข้าวเเกง เเหลงใต้ รับใช้คนคอน (ดู : 537) 3 ก.พ. 2560
แจ้งเงินได้พึงประเมินจ่าย (ดู : 539) 2 ก.พ. 2560
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 531) 1 ก.พ. 2560
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 522) 1 ก.พ. 2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 529) 1 ก.พ. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดารรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ดู : 511) 1 ก.พ. 2560
การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (ดู : 530) 11 ม.ค. 2560
หนังสือเวียนเชิญเข้าชมพระตำหนักเลียบเมืองนครฯ (ดู : 442) ธ.ค.
รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน) (ดู : 515) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 077-826809 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs