ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ดู : 47) 15 ก.ค. 2563
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ดู : 113) 2 ก.ค. 2563
การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 (ดู : 87) 16 มิ.ย. 2563
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19 ) ที่ 5/2563 (ดู : 100) 15 มิ.ย. 2563
ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ฌกส.เป็นกรณีพิเศษ (ดู : 157) 30 เม.ย. 2563
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1278/2563 เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) (ดู : 186) 15 เม.ย. 2563
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1242/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 170) 13 เม.ย. 2563
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563 (ดู : 159) 9 เม.ย. 2563
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 134) 8 เม.ย. 2563
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 138) 3 เม.ย. 2563
ประกาศข้อกำหนดและข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 2 (ดู : 127) 3 เม.ย. 2563
ประกาศข้อกำหนดและข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 1 (ดู : 125) 28 มี.ค. 2563
ประกาศ กรมควบคุมโรค สถานที่ชุมนุมชน ที่มีการประกาศให้ ผู้เกี่ยวข้องระวังตนเอง (ดู : 136) 28 มี.ค. 2563
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 131) 27 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ป้องกัน COVID-19 (ดู : 183) 6 มี.ค. 2563
คู่มือ อสม. หมอประจำบ้าน ปี 2563 / คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ (ดู : 231) 6 ก.พ. 2563
ขั้นตอนการเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก ฌกส. โครงการกรณีพิเศษ อายุเกิน 35 - 50 ปีบริบูรณ์ (ดู : 417) 10 ม.ค. 2563
เผยแพร่รายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 201) 15 ธ.ค. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ดู : 200) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับบที่5/5562 เรื่องการขอเสนอผู้สมัครที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นผู้ได้รับการสรรหาเพิ่มเติมเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการขึ้นแทนที่ตำแหน่งที่วา่งลง (ดู : 204) 18 พ.ย. 2562
หนังสือเวียนประกาศสหกรณ์ออมทรพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ สอ.สสจ.นศ/ว284 ลว 11 ก.ย.62 (ดู : 178) 21 ต.ค. 2562
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ฯในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินงาน ที่ สอ.สสจ..นศ/ว304 ลว 20 ก.ย.62 (ดู : 177) 21 ต.ค. 2562
หนังสือประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ สอ.สสจ.นศ/ว189 ลว 28 มิ.ย.62 (ดู : 190) 21 ต.ค. 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลเเด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ (ดู : 210) 28 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนากิจการสหกรณ์สัญจร (ดู : 200) 13 ส.ค. 2562
กำหนดการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 (ดู : 217) 24 ก.ค. 2562
แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 302) 24 เม.ย. 2562
ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (ดู : 261) 10 เม.ย. 2562
การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.ตามมติคณะรัฐมนตรี (4 ธ.ค.61) (ดู : 284) 1 เม.ย. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs