หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1948/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 24) 10 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1764/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 53) 28 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1607/2564 เรื่อง ห้ามข้าราชการออกนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว.13 พ.ค.64) (ดู : 94) 14 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1540/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (ลว. 6 พ.ค.64) (ดู : 106) 14 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1539/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ (ลว. 6 พ.ค. 64) (ดู : 99) 14 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1410/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน (ลว. 28 เม.ย. 64) (ดู : 140) 30 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1409/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ลว. 28 เม.ย. 64) (ดู : 162) 30 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1240/2564 เรื่อง การจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19จ (ลว. 18 เม.ย. 64) (ดู : 187) 21 เม.ย. 2564
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนาบอน เรื่อง กำหนด มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 212) 20 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1239/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 17 เม.ย. 64) (ดู : 232) 19 เม.ย. 2564
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว. 31 มี.ค.64) (ดู : 174) 16 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1205/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19จ (ลว. 11 เม.ย. 64) (ดู : 301) 16 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 444/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19จ (ลว. 4 ก.พ. 64) (ดู : 393) 5 ก.พ. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 350/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ลว. 28 ม.ค. 64) (ดู : 446) 1 ก.พ. 2564
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มและวันหยุดราชการประจำภูมิภาค (ดู : 453) 26 ม.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 255/2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 518) 26 ม.ค. 2564
ย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำวาระเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 561) 23 พ.ย. 2563
การประกวด อสม.ดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 567) 11 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา (ดู : 589) 11 พ.ย. 2563
การรายงานผลการดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) (ดู : 615) 5 พ.ย. 2563
การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ (ดู : 534) 5 พ.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 572) 5 พ.ย. 2563
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (ดู : 480) 5 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs