หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 (ดู : 24) 27 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส.อสม (ดู : 25) 27 ม.ค. 2563
ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) (ดู : 24) 17 ม.ค. 2563
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 58) 17 ม.ค. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (ดู : 21) 17 ม.ค. 2563
การอนุมัติเพื่อให้มีสิทธิสมัครสอบลาศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 27) 17 ม.ค. 2563
การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของผลเมืองดี ประจำปี 2562 (ดู : 22) 17 ม.ค. 2563
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูิมปัญญาแพทย์แผนไทย (ดู : 34) 25 ต.ค. 2562
แจ้งข้อกำหนดคุณภาพสมุนไพร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อ (ดู : 33) 25 ต.ค. 2562
การปรับลดระยะห่างของช่องความถี่วิทยุคมนาคมจาก 25KHZ เหลือ 12.5 KHz (ดู : 39) 18 ต.ค. 2562
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (ดู : 63) 16 ส.ค. 2562
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวาระพิเศษรับอายุเกิน 55 ปี เเต่ไม่เกิน 60 ปี (ดู : 60) 13 ส.ค. 2562
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รอบที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (ดู : 61) 13 ส.ค. 2562
ขอเเจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง (ดู : 57) 13 ส.ค. 2562
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 65) 30 ก.ค. 2562
เเจ้งเตือนภัยการจำหน่ายบัตรพลังงานอวดอ้างรักษาโรค (ดู : 62) 30 ก.ค. 2562
การคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (ดู : 64) 30 ก.ค. 2562
เเจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข.เเบบพลาสติก (ดู : 72) 11 ก.ค. 2562
หนังสือเวียนเพื่อทราบ (ดู : 67) 11 ก.ค. 2562
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 66) 26 มิ.ย. 2562
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรอบการประเมิน รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) (ดู : 87) 18 มิ.ย. 2562
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 80) 6 มิ.ย. 2562
แจ้งสำเนาหนังสือเวียน (ดู : 68) 9 พ.ค. 2562
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก (ดู : 90) 11 เม.ย. 2562
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (ดู : 98) 11 เม.ย. 2562
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 90) 11 เม.ย. 2562
ขอประชาสัมพันธ์เเละเชิญชวนข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สมัครเป็นสมาชิก ฌกส. (ดู : 114) 28 มี.ค. 2562
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 113) 28 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (ดู : 124) 20 ก.พ. 2562
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 268) 8 ต.ค. 2561
การเตรียมความพร้อม (ดู : 604) 31 ส.ค. 2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ดู : 342) 30 ส.ค. 2561
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (ดู : 365) 11 ก.ค. 2561
การขออนุญาตไปราชการ (ดู : 395) 11 ก.ค. 2561
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (ดู : 428) 19 เม.ย. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชน (ดู : 464) 3 เม.ย. 2561
หลักเกณฑ์เเละวิธีเกี่ยวกับการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 554) 1 ก.พ. 2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่นขึ้นดำรงตำเเหน่งสาธารณสุขอำเภอเเละผู้อำนวยการ รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) (ดู : 577) 1 ก.พ. 2561
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 632) 28 ธ.ค. 2560
ขอเชิญบริจาคโลหิต (ดู : 579) 15 ธ.ค. 2560
สรุปข้อสั่งการการดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุข (ดู : 578) 15 พ.ย. 2560
กฎ-ระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่เกี่ยวข้อง (ดู : 608) 6 ก.ย. 2560
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3145/60 เรื่องแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 683) 6 ก.ย. 2560
แนาวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 573) 6 ก.ย. 2560
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (ดู : 618) 9 ส.ค. 2560
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ดู : 614) 24 ก.ค. 2560
อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (ดู : 584) 30 มิ.ย. 2560
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ (ดู : 591) 27 มิ.ย. 2560
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ (ดู : 594) 27 มิ.ย. 2560
ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินตามเเผน (ดู : 599) 27 มิ.ย. 2560
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 559) 27 มิ.ย. 2560
การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (ดู : 592) 27 มิ.ย. 2560
แนวทางการยื่นแบบคำขอลาออกของข้าราชการ (ดู : 554) 27 มิ.ย. 2560
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่ม (ดู : 590) 17 พ.ค. 2560
สำรวจและรายงานบัญชีเงินฝากธนาคารของ อสม.เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ (ดู : 605) 1 พ.ค. 2560
การยื่นขอเลขสารบบอาหารทางอินเตอร์เน็ต E submission สำหรับผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าอาหาร (ดู : 610) 28 เม.ย. 2560
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรีนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-leaning) (ดู : 587) 27 เม.ย. 2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 (ดู : 600) 27 เม.ย. 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ดู : 587) 25 เม.ย. 2560
การให้กู้โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ (ดู : 587) 29 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs