หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
การรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 รับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี (ดู : 164) 23 เม.ย. 3106
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) (ดู : 166) 23 เม.ย. 3106
การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 36) 2 ก.ย. 2563
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ (ดู : 63) 3 ส.ค. 2563
อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 63) 3 ส.ค. 2563
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 53) 3 ส.ค. 2563
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ (ดู : 46) 3 ส.ค. 2563
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ (ดู : 48) 3 ส.ค. 2563
แจ้งเวียนหนังสือ (ดู : 47) 3 ส.ค. 2563
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (ดู : 48) 3 ส.ค. 2563
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ (ดู : 68) 2 ก.ค. 2563
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 66) 2 ก.ค. 2563
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 69) 2 ก.ค. 2563
แจ้งแนวทางการใช้นำ้มันกัญชาภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) (ดู : 107) 25 พ.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 162) 24 เม.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 158) 21 เม.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 161) 15 เม.ย. 2563
แจ้งเวียนหนังสือ (ดู : 149) 10 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) (ดู : 138) 10 เม.ย. 2563
แจ้งเวียนหนังสือ (ดู : 138) 10 เม.ย. 2563
แจ้งเวียนหนังสือ (ดู : 143) 10 เม.ย. 2563
แจ้งเวียนหนังสือ (ดู : 132) 10 เม.ย. 2563
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือเวียน (ดู : 128) 8 เม.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 145) 8 เม.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 137) 8 เม.ย. 2563
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 (ดู : 199) 27 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส.อสม (ดู : 198) 27 ม.ค. 2563
ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) (ดู : 188) 17 ม.ค. 2563
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 241) 17 ม.ค. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (ดู : 186) 17 ม.ค. 2563
การอนุมัติเพื่อให้มีสิทธิสมัครสอบลาศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 184) 17 ม.ค. 2563
การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของผลเมืองดี ประจำปี 2562 (ดู : 187) 17 ม.ค. 2563
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก (ดู : 168) 28 พ.ย. 2562
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูิมปัญญาแพทย์แผนไทย (ดู : 194) 25 ต.ค. 2562
แจ้งข้อกำหนดคุณภาพสมุนไพร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อ (ดู : 193) 25 ต.ค. 2562
การปรับลดระยะห่างของช่องความถี่วิทยุคมนาคมจาก 25KHZ เหลือ 12.5 KHz (ดู : 201) 18 ต.ค. 2562
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (ดู : 224) 16 ส.ค. 2562
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวาระพิเศษรับอายุเกิน 55 ปี เเต่ไม่เกิน 60 ปี (ดู : 222) 13 ส.ค. 2562
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รอบที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (ดู : 220) 13 ส.ค. 2562
ขอเเจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง (ดู : 220) 13 ส.ค. 2562
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 222) 30 ก.ค. 2562
เเจ้งเตือนภัยการจำหน่ายบัตรพลังงานอวดอ้างรักษาโรค (ดู : 221) 30 ก.ค. 2562
การคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (ดู : 225) 30 ก.ค. 2562
เเจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข.เเบบพลาสติก (ดู : 231) 11 ก.ค. 2562
หนังสือเวียนเพื่อทราบ (ดู : 223) 11 ก.ค. 2562
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 230) 26 มิ.ย. 2562
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรอบการประเมิน รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) (ดู : 252) 18 มิ.ย. 2562
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 240) 6 มิ.ย. 2562
แจ้งสำเนาหนังสือเวียน (ดู : 226) 9 พ.ค. 2562
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก (ดู : 247) 11 เม.ย. 2562
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (ดู : 265) 11 เม.ย. 2562
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 251) 11 เม.ย. 2562
ขอประชาสัมพันธ์เเละเชิญชวนข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สมัครเป็นสมาชิก ฌกส. (ดู : 277) 28 มี.ค. 2562
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 280) 28 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (ดู : 281) 20 ก.พ. 2562
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 425) 8 ต.ค. 2561
การเตรียมความพร้อม (ดู : 827) 31 ส.ค. 2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ดู : 523) 30 ส.ค. 2561
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (ดู : 527) 11 ก.ค. 2561
การขออนุญาตไปราชการ (ดู : 578) 11 ก.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs