ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1242/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 253 คน
ประกาศวันที่  13 เมษายน 2563

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (12เม.ย.63) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติเห็นชอบให้ออกคำสั่งห้ามจำหน่าย จ่ายแจก สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรา ประเภท 1  และประเภท 2  ซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2562  โดยปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณที่มีการจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2563 สำหรับสินค้าประเภทอื่นสามารถจำหน่ายได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อโควิด-19 จากการรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์ของประชาชาชนเพื่อนฝูง หรือญาติพี่น้องในครอบครัว ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตนได้ลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวอีกว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ/หรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ../////

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs