หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 16) 29 พ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4553/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 25 พ.ย. 64) (ดู : 24) 25 พ.ย. 2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด (ดู : 25) 19 พ.ย. 2564
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ล่าสุด 15 พ.ย.64) (ดู : 22) 16 พ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 3852/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 22 ต.ค. 64) (ดู : 95) 27 ต.ค. 2564
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ลว. 16 ต.ค.64) (ดู : 94) 16 ต.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3781/2564 เรื่อง การจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ลว. 16 ต.ค. 64) (ดู : 103) 16 ต.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 3780/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 16 ต.ค. 64) (ดู : 99) 16 ต.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3022/2564 เรื่อง การจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว.1ก.ย.64) (ดู : 232) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ดู : 294) 25 ส.ค. 2564
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) (ดู : 260) 30 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 2485/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว.20 ก.ค.64) (ดู : 280) 21 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 2402/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว.13 ก.ค.64) (ดู : 352) 14 ก.ค. 2564
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ/ชำนายการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ดู : 335) 24 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1948/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 391) 10 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1764/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 375) 28 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1607/2564 เรื่อง ห้ามข้าราชการออกนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว.13 พ.ค.64) (ดู : 398) 14 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1540/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (ลว. 6 พ.ค.64) (ดู : 431) 14 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1539/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ (ลว. 6 พ.ค. 64) (ดู : 394) 14 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1410/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน (ลว. 28 เม.ย. 64) (ดู : 426) 30 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1409/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ลว. 28 เม.ย. 64) (ดู : 444) 30 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1240/2564 เรื่อง การจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19จ (ลว. 18 เม.ย. 64) (ดู : 474) 21 เม.ย. 2564
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนาบอน เรื่อง กำหนด มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 517) 20 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1239/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 17 เม.ย. 64) (ดู : 523) 19 เม.ย. 2564
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว. 31 มี.ค.64) (ดู : 448) 16 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1205/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19จ (ลว. 11 เม.ย. 64) (ดู : 590) 16 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 444/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19จ (ลว. 4 ก.พ. 64) (ดู : 725) 5 ก.พ. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 350/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ลว. 28 ม.ค. 64) (ดู : 786) 1 ก.พ. 2564
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มและวันหยุดราชการประจำภูมิภาค (ดู : 741) 26 ม.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 255/2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 845) 26 ม.ค. 2564
ย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำวาระเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 839) 23 พ.ย. 2563
การประกวด อสม.ดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 849) 11 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา (ดู : 895) 11 พ.ย. 2563
การรายงานผลการดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) (ดู : 908) 5 พ.ย. 2563
การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ (ดู : 832) 5 พ.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 864) 5 พ.ย. 2563
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (ดู : 777) 5 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs