หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 133) 12 ต.ค. 2565
หนังสือเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ดู : 284) 1 ส.ค. 2565
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ดู : 393) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศใช้ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 (ดู : 480) 31 พ.ค. 2565
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ดู : 573) 17 พ.ค. 2565
การย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการกรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลด์) (ดู : 573) 27 เม.ย. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ดู : 576) 27 เม.ย. 2565
การใช้ การชัก และการแสดงธงชาติ (ดู : 713) 8 เม.ย. 2565
ประกาศแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ดู : 735) 23 มี.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ดู : 793) 21 ก.พ. 2565
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ 1 ต.ค.64 (ดู : 826) 27 ม.ค. 2565
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 993) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4685/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 1 ธ.ค. 64) (ดู : 1010) 2 ธ.ค. 2564
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 1004) 29 พ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4553/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 25 พ.ย. 64) (ดู : 1027) 25 พ.ย. 2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด (ดู : 940) 19 พ.ย. 2564
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ล่าสุด 15 พ.ย.64) (ดู : 945) 16 พ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 3852/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 22 ต.ค. 64) (ดู : 1032) 27 ต.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3781/2564 เรื่อง การจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ลว. 16 ต.ค. 64) (ดู : 1043) 16 ต.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 3780/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 16 ต.ค. 64) (ดู : 1047) 16 ต.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3022/2564 เรื่อง การจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว.1ก.ย.64) (ดู : 1185) 1 ก.ย. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs