สสอ.นาบอนห่วงใยประชาชน *** ร่วมกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย ช่วยกันดูแลความสะอาด บ้าน วัด โรงเรียน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย !!!
  • วิสัยทัศน์

    หน่วยงานสาธารณสุขของอำเภอนาบอนมีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ สู่บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนพัฒนาระบบสุขภาพร่วมกับภาคีและท้องถิ่น ให้คนนาบอนอยู่ดีมีสุข

นายอภินันท์ หอยแก้ว

สาธารณสุขอำเภอนาบอน

0 7549 1192 , 08 9908 8552

ข่าวสารชาวสสอ.นาบอน

กิจกรรมชาวสสอ.นาบอน

พี่น้อง สสอ.นาบอน เราดูแล

34 หมู่บ้าน
หมู่
26,099 คน
ประชากร
192.9 ตร.กม.
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
e-GP